حرف های ما هنوز ناتمام

         تا نگاه می کنی وقت رفتن است

                               باز هم حکایت همیشگی

پیش از آنکه با خبر شوی لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

                                                     ای دریغ و حسرت همیشگی

                                                                ناگهان چقدر زود دیر می شود...


قیصر امین پور