• متولد پاییز
  • مشهد
  • کارشناسی حقوق

بنده هیچ علاقه ای به هیچ شخص خقیقی یا حقوقی! خاصی ندارم و مطالب عاشقانه محصول چرندپردازی های بخش چرت ساز ذهن مشوّش و ناآرام اینجانب است.

هدفم را از ایجاد این وبلاگ مزخرف نمی دانم و در امید روزی ام که ناخواسته و ناگهانی بالمباشره یا بالتسبیب حذف شود... ان شاء الله