• ابوالفضل
  • متولد 12 آذر
  • مشهد
  • دانشجوی حقوق

اینجانب عاشق و علاقمند به هیچ شخص خاصی نبوده و نیستم ومطالب عاشقانه صرفا بخاطرعلاقه ام به ادبیات است